Definicja

Assesment Center

Metoda oceny i badania umiejętności, kompetencji oraz zachowań pracowników lub kandydatów do pracy. Jest to strukturalny i systematyczny proces, który ma na celu ocenę wielu aspektów związanych z wydajnością i potencjałem pracownika w kontekście zadań związanych z daną rolą zawodową lub stanowiskiem pracy.

W Assessment Center uczestnicy są poddawani różnym rodzajom zadań i symulacjom, które mogą obejmować:

  1. Indywidualne i grupowe zadania problemowe: Uczestnicy mogą być proszeni o rozwiązanie konkretnych problemów lub sytuacji związanych z danym stanowiskiem pracy.
  2. Studium przypadku: Osoby badane mogą być poproszone o analizę i rozważenie hipotetycznych sytuacji biznesowych.
  3. Ćwiczenia interpersonalne: Ocena umiejętności interpersonalnych i zdolności do pracy w grupie, na przykład przez role-play, negocjacje lub prezentacje.
  4. Ocena umiejętności przywódczych: Badanie zdolności przywódczych i zarządzania zespołem.
  5. Testy psychometryczne: Często włączane są testy psychometryczne, które oceniają cechy osobowościowe, umiejętności komunikacyjne i poziom inteligencji.

Wszystkie te elementy oceniane są przez obserwatorów lub asesorów, którzy dokładnie analizują zachowania i osiągnięcia uczestników. Wyniki z Assessment Center są używane w celu oceny i wyboru pracowników lub kandydatów do awansu na stanowiska kierownicze lub specjalistyczne. Ta metoda pozwala na uzyskanie bardziej wszechstronnego i obiektywnego spojrzenia na umiejętności i potencjał pracowników niż tradycyjne rozmowy kwalifikacyjne.